zarajka (zarajka) wrote in ru_mac,
zarajka
zarajka
ru_mac

Обновление iTunes 11.1 на MacPro Core2 Duo

После обновления iTunes перестал загружаться. Пишет "Неожиданное завершение работы программы iTunes".

Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите пожалуйста, как побороть? Резервная копия была сделана в мае, так что я бы хотела избежать отката системы, если такое вообще возможно. Установили iTunes 11.05 поверх, но с ним та же беда.

А еще пишет в деталях следующее, (осторожно, много подробностей):
Process:         iTunes [1306]
Path:            /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunes
Identifier:      com.apple.iTunes
Version:         11.1 (11.1)
Build Info:      iTunes-1111011001000126~1
Code Type:       X86-64 (Native)
Parent Process:  launchd [145]
User ID:         501
Date/Time:       2013-09-20 01:49:14.925 +0400
OS Version:      Mac OS X 10.8.5 (12F37)
Report Version:  10
Interval Since Last Report:          7759 sec
Crashes Since Last Report:           196
Per-App Interval Since Last Report:  182 sec
Per-App Crashes Since Last Report:   37
Anonymous UUID:                      1ECEC7EA-ED59-DB36-F576-327D7DC4A3C5
Crashed Thread:  0  iTunes main  Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type:  EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x00000001141d9d24
VM Regions Near 0x1141d9d24:
CoreServices           0000000113e8a000-00000001141ae000 [ 3216K] rw-/rwx SM=COW
--> __TEXT                 00000001141ae000-0000000114304000 [ 1368K] r-x/rwx SM=COW  /System/Library/Components/CoreAudio.component/Contents/MacOS/CoreAudio
__DATA                 0000000114304000-000000011431e000 [  104K] rw-/rwx SM=PRV  /System/Library/Components/CoreAudio.component/Contents/MacOS/CoreAudio
Thread 0 Crashed:: iTunes main  Dispatch queue: com.apple.main-thread
0   com.apple.audio.units.Components 0x00000001141d9d24 DefaultOutputAUFactory + 0
1   com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 0x00007fff94788aee _AT_AudioComponentInstanceNew + 104
2   com.apple.iTunes             0x000000010da1bf6e 0x10da04000 + 98158
3   com.apple.iTunes             0x000000010da1bb18 0x10da04000 + 97048
4   com.apple.iTunes             0x000000010da1aef0 0x10da04000 + 93936
5   com.apple.iTunes             0x000000010da1a9fa 0x10da04000 + 92666
6   com.apple.iTunes             0x000000010da19edd 0x10da04000 + 89821
7   com.apple.iTunes             0x000000010dbb80e8 0x10da04000 + 1786088
8   com.apple.iTunes             0x000000010dbb7e43 0x10da04000 + 1785411
9   com.apple.iTunes             0x000000010dbb7dc5 0x10da04000 + 1785285
10  com.apple.CoreFoundation     0x00007fff8bf54eda _CFXNotificationPost + 2554
11  com.apple.Foundation         0x00007fff8d99d7b6 -[NSNotificationCenter postNotificationName:object:userInfo:] + 64
12  com.apple.AppKit             0x00007fff95ce74a4 -[NSApplication finishLaunching] + 331
13  com.apple.AppKit             0x00007fff95ce701a -[NSApplication run] + 124
14  com.apple.iTunes             0x000000010dbb59e7 0x10da04000 + 1776103
15  com.apple.iTunes             0x000000010dbb5870 0x10da04000 + 1775728
Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0   libsystem_kernel.dylib       0x00007fff94269d16 kevent + 10
1   libdispatch.dylib             0x00007fff9416ddea _dispatch_mgr_invoke + 883
2   libdispatch.dylib             0x00007fff9416d9ee _dispatch_mgr_thread + 54
Thread 2:
0   libsystem_kernel.dylib       0x00007fff942696d6 __workq_kernreturn + 10
1   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d6b4f1c _pthread_workq_return + 25
2   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d6b4ce3 _pthread_wqthread + 412
3   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d69f191 start_wqthread + 13
Thread 3:
0   libsystem_kernel.dylib       0x00007fff942696d6 __workq_kernreturn + 10
1   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d6b4f1c _pthread_workq_return + 25
2   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d6b4ce3 _pthread_wqthread + 412
3   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d69f191 start_wqthread + 13
Thread 4:
0   libsystem_kernel.dylib       0x00007fff942696d6 __workq_kernreturn + 10
1   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d6b4f1c _pthread_workq_return + 25
2   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d6b4ce3 _pthread_wqthread + 412
3   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d69f191 start_wqthread + 13
Thread 5:
0   libsystem_kernel.dylib       0x00007fff94267686 mach_msg_trap + 10
1   libsystem_kernel.dylib       0x00007fff94266c42 mach_msg + 70
2   com.apple.CoreFoundation     0x00007fff8bf3f233 __CFRunLoopServiceMachPort + 195
3   com.apple.CoreFoundation     0x00007fff8bf44916 __CFRunLoopRun + 1078
4   com.apple.CoreFoundation     0x00007fff8bf440e2 CFRunLoopRunSpecific + 290
5   com.apple.CoreFoundation     0x00007fff8bf52dd1 CFRunLoopRun + 97
6   com.apple.iTunes             0x000000010db6e0fa 0x10da04000 + 1483002
7   com.apple.iTunes             0x000000010da0997b 0x10da04000 + 22907
8   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d6b2772 _pthread_start + 327
9   libsystem_c.dylib             0x00007fff8d69f1a1 thread_start + 13
Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x00000001141d9d24  rbx: 0x000000008051a025  rcx: 0x00007fff521fb1b0  rdx: 0x00007fff7b476218
rdi: 0x00007fe5c3314758  rsi: 0x0000840000008400  rbp: 0x00007fff521fb6a0  rsp: 0x00007fff521fb668
r8: 0x0000000000012068   r9: 0x00007fff521fb1b0  r10: 0x0000000114323360  r11: 0x0000000114323360
r12: 0x00007fe5c3314740  r13: 0x0000000000000000  r14: 0x00007fe5c3312670  r15: 0x00007fe5c3314740
rip: 0x00000001141d9d24  rfl: 0x0000000000010246  cr2: 0x00000001141d9d24
Logical CPU: 1
Binary Images:
   0x10da04000 -        0x10f078fff  com.apple.iTunes (11.1 - 11.1) <EBD93059-0EF5-3DB0-ADA8-6BD12FD4D4C9> /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunes
   0x10f445000 -        0x10f4c5ff7  com.apple.iTunes.iPodUpdater (10.7 - 10.7) <6DF8BE48-75E5-36DE-AD39-59B0B5A57E0F> /Applications/iTunes.app/Contents/Frameworks/iPodUpdater.framework/Versions/A/iPodUpdater
   0x10f507000 -        0x10f508ff7  libCyrillicConverter.dylib (61) <D06971D7-9F16-3FE6-81E8-33E0FE4D6586> /System/Library/CoreServices/Encodings/libCyrillicConverter.dylib
   0x10f50c000 -        0x10f53cff7  com.apple.avfoundationcf (2.0 - 99.2) <68EEDEC6-3035-3581-B9FD-7DB9CB319FF3> /System/Library/PrivateFrameworks/AVFoundationCF.framework/Versions/A/AVFoundationCF
   0x10f571000 -        0x10f745fff  com.apple.iad.iAdCore (1.0 - 1) <0AC49774-2E81-31D7-B2BA-F272E16FD430> /Applications/iTunes.app/Contents/Frameworks/iAdCore.framework/Versions/A/iAdCore
   0x10f814000 -        0x10f819fff  com.apple.agl (3.2.1 - AGL-3.2.1) <1A57AE22-37F6-3A2E-8098-183B280EEEA9> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL
   0x10f821000 -        0x10f825fff  com.apple.iPod (1.7 - 20) <6C90CD43-C5D5-359D-9A4D-E12A337A7ED1> /System/Library/PrivateFrameworks/iPod.framework/Versions/A/iPod
   0x10f82c000 -        0x10fb58ff7 +libgnsdk_dsp.1.9.5.dylib (1.9.5) <14636B08-4D26-54CA-3EE8-247B2B708AF0> /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/libgnsdk_dsp.1.9.5.dylib
   0x10fb82000 -        0x10fbb9ff7 +libgnsdk_musicid.1.9.5.dylib (1.9.5) <C034C2ED-6A46-315F-89C8-8D54A937B255> /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/libgnsdk_musicid.1.9.5.dylib
   0x10fbd1000 -        0x10fca7fe7 +libgnsdk_sdkmanager.1.9.5.dylib (1.9.5) <D144E870-FABC-E19E-452E-A33D19595B19> /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/libgnsdk_sdkmanager.1.9.5.dylib
   0x10fcc9000 -        0x10fd0cff7 +libgnsdk_submit.1.9.5.dylib (1.9.5) <6689251D-098B-0F8D-08CC-785271E98540> /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/libgnsdk_submit.1.9.5.dylib
   0x1101ee000 -        0x1101f0ff7  com.apple.textencoding.unicode (2.5 - 2.5) <0518078E-C652-3CFC-A3FB-903C600CE831> /System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings
   0x1102a8000 -        0x1102a9fff  com.apple.bluetooth.IOBluetoothSCOAudioDriverPlugIn (4.1.7 - 4.1.7f2) <6B50625A-CC19-33A7-B2A9-A1D66DB6E8D9> /System/Library/Extensions/IOBluetoothFamily.kext/Contents/PlugIns/IOBluetoothSCOAudioDriver.kext/Contents/Resources/IOBluetoothSCOAudioDriverPlugIn.bundle/Contents/MacOS/IOBluetoothSCOAudioDriverPlugIn
   0x1102ae000 -        0x1102b3fff  com.apple.audio.AppleHDAHALPlugIn (2.4.7 - 2.4.7fc2) <C1E5C677-420C-37D0-A3D4-8F8879D1BA3C> /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAHALPlugIn.bundle/Contents/MacOS/AppleHDAHALPlugIn
   0x1114f0000 -        0x112265fff  com.apple.CoreFP (2.5.16 - 2.5.16) <1C390A93-4187-37E7-8A7E-4417876F069B> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFP.framework/CoreFP
   0x113c6c000 -        0x113da0ff7  com.apple.CoreADI (1.34.0 - 1.34.0) <33B6ECA7-680E-3517-A1C1-9785BA022516> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreADI.framework/CoreADI
   0x1141ae000 -        0x114303ff7  com.apple.audio.units.Components (1.9.1 - 1.9.1) <58B9FC07-053C-3123-AFBC-5A31851C379F> /System/Library/Components/CoreAudio.component/Contents/MacOS/CoreAudio
0x7fff6d604000 -     0x7fff6d63893f  dyld (210.2.3) <A40597AA-5529-3337-8C09-D8A014EB1578> /usr/lib/dyld
0x7fff8b672000 -     0x7fff8b9a2fff  com.apple.HIToolbox (2.0 - 626.1) <656D08C2-9068-3532-ABDD-32EC5057CCB2> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x7fff8b9cc000 -     0x7fff8b9cefff  com.apple.securityhi (4.0 - 55002) <34E45C60-DC7E-3FCC-A1ED-EBF48B77C559> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x7fff8b9cf000 -     0x7fff8ba3cff7  com.apple.datadetectorscore (4.1 - 269.3) <5775F0DB-87D6-310D-8B03-E2AD729EFB28> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
0x7fff8ba3d000 -     0x7fff8ba40ff7  libdyld.dylib (210.2.3) <F59367C9-C110-382B-A695-9035A6DD387E> /usr/lib/system/libdyld.dylib
0x7fff8ba41000 -     0x7fff8ba6dfff  com.apple.quartzfilters (1.8.0 - 1.7.0) <B8DE45D7-1827-3379-A478-1A574A1D11D9> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
0x7fff8ba6e000 -     0x7fff8ba90ff7  libxpc.dylib (140.43) <70BC645B-6952-3264-930C-C835010CCEF9> /usr/lib/system/libxpc.dylib
0x7fff8bacc000 -     0x7fff8bacffff  libRadiance.dylib (851) <C317B2C7-CA3A-329F-B6DC-7CC33FE08C81> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x7fff8bae5000 -     0x7fff8baf0ff7  com.apple.DisplayServicesFW (2.7.2 - 357) <EC87A00D-FE9C-3CFE-A98C-063C3D23085A> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
0x7fff8bb20000 -     0x7fff8bb28ff7  libsystem_dnssd.dylib (379.38.1) <BDCB8566-0189-34C0-9634-35ABD3EFE25B> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
0x7fff8bb29000 -     0x7fff8bb29fff  com.apple.Carbon (154 - 155) <372716D2-6FA1-3611-8501-3DD1D4A6E8C8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x7fff8bb2a000 -     0x7fff8bb51fff  com.apple.framework.familycontrols (4.1 - 410) <50F5A52C-8FB6-300A-977D-5CFDE4D5796B> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
0x7fff8be54000 -     0x7fff8beb3fff  com.apple.AE (645.6 - 645.6) <44F403C1-660A-3543-AB9C-3902E02F936F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x7fff8bf0f000 -     0x7fff8c0f9ff7  com.apple.CoreFoundation (6.8 - 744.19) <0F7403CA-2CB8-3D0A-992B-679701DF27CA> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x7fff8c3b4000 -     0x7fff8c3c2fff  libcommonCrypto.dylib (60027) <BAAFE0C9-BB86-3CA7-88C0-E3CBA98DA06F> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
0x7fff8c74f000 -     0x7fff8c757fff  liblaunch.dylib (442.26.2) <2F71CAF8-6524-329E-AC56-C506658B4C0C> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
0x7fff8c758000 -     0x7fff8c7a7fff  com.apple.framework.CoreWiFi (1.3 - 130.13) <CCF3D8E3-CD1C-36CD-929A-C9972F833F24> /System/Library/Frameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi
0x7fff8c7a8000 -     0x7fff8c7a8fff  com.apple.quartzframework (1.5 - 1.5) <6403C982-0D45-37EE-A0F0-0EF8BCFEF440> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
0x7fff8c7a9000 -     0x7fff8c87cff7  com.apple.DiscRecording (7.0 - 7000.2.4) <49FD2D2F-4F2C-39B6-877B-6E3172577D18> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
0x7fff8c880000 -     0x7fff8c8b1ff7  com.apple.DictionaryServices (1.2 - 184.4) <054F2D6F-9CFF-3EF1-9778-25C551B616C1> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x7fff8c8b2000 -     0x7fff8c8b6fff  libCoreVMClient.dylib (32.5) <DB009CD4-BB0E-3331-BBB4-A118781D193F> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x7fff8c914000 -     0x7fff8c922ff7  libkxld.dylib (2050.48.11) <6D1610C7-79F8-38A5-BFB2-F58F134BC8EA> /usr/lib/system/libkxld.dylib
0x7fff8c993000 -     0x7fff8c9dffff  com.apple.framework.CoreWLAN (3.4 - 340.18) <BCFA14A9-728C-371A-936E-2EDF2EC2F40F> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
0x7fff8c9e0000 -     0x7fff8c9e3fff  com.apple.AppleSystemInfo (2.0 - 2) <BC221376-361F-3F85-B284-DC251D3BB442> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
0x7fff8ca4c000 -     0x7fff8cbaafef  com.apple.MediaControlSender (1.7 - 170.20) <853BE89D-49B0-3922-9ED5-DDBDE9A97356> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaControlSender.framework/Versions/A/MediaControlSender
0x7fff8cbab000 -     0x7fff8cbaefff  com.apple.help (1.3.2 - 42) <343904FE-3022-3573-97D6-5FE17F8643BA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x7fff8cbaf000 -     0x7fff8cbaffff  com.apple.Accelerate.vecLib (3.8 - vecLib 3.8) <F565B686-24E2-39F2-ACC3-C5E4084476BE> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x7fff8cd9d000 -     0x7fff8cd9dfff  com.apple.Accelerate (1.8 - Accelerate 1.8) <878A6E7E-CB34-380F-8212-47FBF12C7C96> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x7fff8cda7000 -     0x7fff8cdb1fff  com.apple.speech.recognition.framework (4.1.5 - 4.1.5) <D803919C-3102-3515-A178-61E9C86C46A1> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x7fff8cde6000 -     0x7fff8ce37ff7  com.apple.SystemConfiguration (1.12.2 - 1.12.2) <A4341BBD-A330-3A57-8891-E9C1A286A72D> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x7fff8ce38000 -     0x7fff8cefdff7  com.apple.coreui (2.0 - 181.1) <83D2C92D-6842-3C9D-9289-39D5B4554C3A> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x7fff8cefe000 -     0x7fff8cf1dff7  com.apple.ChunkingLibrary (2.0 - 133.3) <8BEC9AFB-DCAA-37E8-A5AB-24422B234ECF> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
0x7fff8cf1e000 -     0x7fff8cf6bfff  com.apple.CoreMediaIO (309.0 - 4163.1) <8FD1C1A9-25C5-3B9E-A76D-BE813253B358> /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/CoreMediaIO
0x7fff8cf6c000 -     0x7fff8d03eff7  com.apple.CoreText (260.0 - 275.17) <AB493289-E188-3CCA-8658-1E5039715F82> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x7fff8d097000 -     0x7fff8d132fff  com.apple.CoreSymbolication (3.0 - 117) <7D43ED93-BD81-338C-8076-6A932A1D19E8> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
0x7fff8d16c000 -     0x7fff8d194fff  libJPEG.dylib (851) <64A3EB03-34FB-308C-817B-6106D1F4D80F> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x7fff8d1d8000 -     0x7fff8d47cff7  com.apple.CoreImage (8.4.0 - 1.0.1) <CC6DD22B-FFC6-310B-BE13-2397A02C79EF> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
0x7fff8d47d000 -     0x7fff8d481fff  libpam.2.dylib (20) <C8F45864-5B58-3237-87E1-2C258A1D73B8> /usr/lib/libpam.2.dylib
0x7fff8d482000 -     0x7fff8d48fff7  com.apple.NetAuth (4.0 - 4.0) <F5BC7D7D-AF28-3C83-A674-DADA48FF7810> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
0x7fff8d490000 -     0x7fff8d49fff7  libxar.1.dylib (105) <370ED355-E516-311E-BAFD-D80633A84BE1> /usr/lib/libxar.1.dylib
0x7fff8d4a4000 -     0x7fff8d4a8fff  libGIF.dylib (851) <AD40D084-6E34-38CD-967D-705F94B188DA> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x7fff8d4a9000 -     0x7fff8d55bfff  com.apple.Bluetooth (4.1.7 - 4.1.7f2) <63409779-4E6F-3811-8C92-BCA6498E29AA> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
0x7fff8d5e7000 -     0x7fff8d69aff7  com.apple.PDFKit (2.8.5 - 2.8.5) <EAAED40E-7B2C-3312-826E-26A9DEDBF0FC> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
0x7fff8d69e000 -     0x7fff8d76aff7  libsystem_c.dylib (825.40.1) <543B05AE-CFA5-3EFE-8E58-77225411BA6B> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
0x7fff8d76b000 -     0x7fff8d8e0ff7  com.apple.CFNetwork (596.5 - 596.5) <22372475-6EF4-3A04-83FC-C061FE4717B3> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x7fff8d8e1000 -     0x7fff8d930ff7  libFontRegistry.dylib (100) <2E03D7DA-9B8F-31BB-8FB5-3D3B6272127F> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
0x7fff8d93e000 -     0x7fff8d953fff  com.apple.ImageCapture (8.0 - 8.0) <17A45CE6-7DA3-36A5-B7EF-72BC136981AE> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x7fff8d954000 -     0x7fff8dcb3fff  com.apple.Foundation (6.8 - 945.18) <1D7E58E6-FA3A-3CE8-AC85-B9D06B8C0AA0> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x7fff8dcb9000 -     0x7fff8dcc6fff  com.apple.AppleFSCompression (49 - 1.0) <5508344A-2A7E-3122-9562-6F363910A80E> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
0x7fff8dcc9000 -     0x7fff8dd08ff7  com.apple.QD (3.42.1 - 285.1) <77A20C25-EBB5-341C-A05C-5D458B97AD5C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x7fff8dd09000 -     0x7fff8dd60ff7  com.apple.ScalableUserInterface (1.0 - 1) <F1D43DFB-1796-361B-AD4B-39F1EED3BE19> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/ScalableUserInterface.framework/Versions/A/ScalableUserInterface
0x7fff8dd61000 -     0x7fff8dd62ff7  libSystem.B.dylib (169.3) <365477AB-D641-389D-B8F4-A1FAE9657EEE> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x7fff8de55000 -     0x7fff8de55fff  libOpenScriptingUtil.dylib (148.3) <F8681222-0969-3B10-8BCE-C55A4B9C520C> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib
0x7fff8de56000 -     0x7fff8de58fff  com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 23) <A97D348B-32BF-3E52-8DF2-59BFAD21E1A3> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
0x7fff8e63f000 -     0x7fff8e64afff  libsystem_notify.dylib (98.5) <C49275CC-835A-3207-AFBA-8C01374927B6> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
0x7fff8e64b000 -     0x7fff8e765fff  com.apple.coreavchd (5.6.0 - 5600.4.16) <0CF2ABE5-B088-3B5D-9C04-47AE708ADAE3> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAVCHD.framework/Versions/A/CoreAVCHD
0x7fff8e793000 -     0x7fff8e799fff  libmacho.dylib (829) <BF332AD9-E89F-387E-92A4-6E1AB74BD4D9> /usr/lib/system/libmacho.dylib
0x7fff8e79a000 -     0x7fff8e7adff7  com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <2F2694E9-A7BC-33C7-B4CF-8EC907DF0FEB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x7fff8e7ae000 -     0x7fff8e7b3fff  libcache.dylib (57) <65187C6E-3FBF-3EB8-A1AA-389445E2984D> /usr/lib/system/libcache.dylib
0x7fff8e7b4000 -     0x7fff8e7f1fef  libGLImage.dylib (8.10.1) <91E31B9B-4141-36D5-ABDC-20F1D6D1D0CF> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x7fff8e7f2000 -     0x7fff8e820ff7  libsystem_m.dylib (3022.6) <B434BE5C-25AB-3EBD-BAA7-5304B34E3441> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
0x7fff8e821000 -     0x7fff8e846ff7  libc++abi.dylib (26) <D86169F3-9F31-377A-9AF3-DB17142052E4> /usr/lib/libc++abi.dylib
0x7fff8e847000 -     0x7fff8e88aff7  com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 80.6) <5CFA361D-4853-3ACC-9EFC-A2AC1F43BA4B> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
0x7fff8e8a0000 -     0x7fff8e8a1fff  libDiagnosticMessagesClient.dylib (8) <8548E0DC-0D2F-30B6-B045-FE8A038E76D8> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
0x7fff8e8ec000 -     0x7fff8e90dfff  com.apple.Ubiquity (1.2 - 243.15) <C9A7EE77-B637-3676-B667-C0843BBB0409> /System/Library/PrivateFrameworks/Ubiquity.framework/Versions/A/Ubiquity
0x7fff8e90e000 -     0x7fff8ea03fff  libiconv.2.dylib (34) <FEE8B996-EB44-37FA-B96E-D379664DEFE1> /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x7fff8ea04000 -     0x7fff8ea5efff  com.apple.print.framework.PrintCore (8.3 - 387.2) <5BA0CBED-4D80-386A-9646-F835C9805B71> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x7fff8eb34000 -     0x7fff8eb90fff  com.apple.QuickLookFramework (4.0 - 555.5) <8B9EAC35-98F3-3BF0-8B15-3A5FE39F150A> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
0x7fff8eb91000 -     0x7fff8ebe0ff7  libcorecrypto.dylib (106.2) <CE0C29A3-C420-339B-ADAA-52F4683233CC> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
0x7fff8ed7f000 -     0x7fff8ed92ff7  libbsm.0.dylib (32) <F497D3CE-40D9-3551-84B4-3D5E39600737> /usr/lib/libbsm.0.dylib
0x7fff8edf0000 -     0x7fff8edfbff7  com.apple.bsd.ServiceManagement (2.0 - 2.0) <C12962D5-85FB-349E-AA56-64F4F487F219> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
0x7fff8edfc000 -     0x7fff8edfefff  libquarantine.dylib (52.1) <143B726E-DF47-37A8-90AA-F059CFD1A2E4> /usr/lib/system/libquarantine.dylib
0x7fff8ee0d000 -     0x7fff8ee43fff  libsystem_info.dylib (406.17) <4FFCA242-7F04-365F-87A6-D4EFB89503C1> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
0x7fff8ee44000 -     0x7fff8ee9dff7  com.apple.ImageCaptureCore (5.0.4 - 5.0.4) <84F003C2-5758-3D0A-8644-F3A0BA4F22FC> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
0x7fff8ee9e000 -     0x7fff8ef5bff7  com.apple.ColorSync (4.8.0 - 4.8.0) <6CE333AE-EDDB-3768-9598-9DB38041DC55> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x7fff8ef5c000 -     0x7fff8ef87fff  libxslt.1.dylib (11.3) <441776B8-9130-3893-956F-39C85FFA644F> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x7fff8ef88000 -     0x7fff8f062fff  com.apple.backup.framework (1.4.3 - 1.4.3) <6B65C44C-7777-3331-AD9D-438D10AAC777> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
0x7fff8f063000 -     0x7fff8f0cbff7  libc++.1.dylib (65.1) <20E31B90-19B9-3C2A-A9EB-474E08F9FE05> /usr/lib/libc++.1.dylib
0x7fff8f0cc000 -     0x7fff8f135fff  libstdc++.6.dylib (56) <EAA2B53E-EADE-39CF-A0EF-FB9D4940672A> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x7fff8f1c1000 -     0x7fff8f1e2ff7  libCRFSuite.dylib (33) <736ABE58-8DED-3289-A042-C25AF7AE5B23> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
0x7fff8f1ee000 -     0x7fff8f39cfff  com.apple.QuartzCore (1.8 - 304.3) <F450F2DE-2F24-3557-98B6-310E05DAC17F> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x7fff8f613000 -     0x7fff8f848ff7  com.apple.CoreData (106.1 - 407.7) <24E0A6B4-9ECA-3D12-B26A-72B9DCF09768> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x7fff8f849000 -     0x7fff8f84afff  liblangid.dylib (116) <864C409D-D56B-383E-9B44-A435A47F2346> /usr/lib/liblangid.dylib
0x7fff8f84b000 -     0x7fff8f877fff  com.apple.framework.Apple80211 (8.5 - 850.252) <73506CA1-CF76-3A98-A6F2-3DDAC10CB67A> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
0x7fff8f878000 -     0x7fff8f88ffff  com.apple.CFOpenDirectory (10.8 - 151.10) <FFBBA538-00B5-334E-BA5B-C8AD6CDCDA14> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
0x7fff8f890000 -     0x7fff8f9a892f  libobjc.A.dylib (532.2) <90D31928-F48D-3E37-874F-220A51FD9E37> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x7fff8fb13000 -     0x7fff8fb1efff  com.apple.CommonAuth (3.0 - 2.0) <1CA95702-DDC7-3ADB-891E-7F037ABDDA14> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
0x7fff8fb1f000 -     0x7fff8fb2dff7  libsystem_network.dylib (77.10) <0D99F24E-56FE-380F-B81B-4A4C630EE587> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
0x7fff8fb2e000 -     0x7fff8fd2efff  libicucore.A.dylib (491.11.3) <5783D305-04E8-3D17-94F7-1CEAFA975240> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x7fff8fd2f000 -     0x7fff8fd3efff  com.apple.opengl (1.8.10 - 1.8.10) <AD49CF56-B7C1-3598-8610-58532FC41345> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x7fff8fd3f000 -     0x7fff8fd79ff7  com.apple.GSS (3.0 - 2.0) <423BDFCC-9187-3F3E-ABB0-D280003EB15E> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
0x7fff8ffc3000 -     0x7fff8ffc5fff  libCVMSPluginSupport.dylib (8.10.1) <F0239392-E0CB-37D7-BFE2-D6F5D42F9196> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
0x7fff90007000 -     0x7fff90075ff7  com.apple.framework.IOKit (2.0.1 - 755.42.1) <A90038ED-48F2-3CC9-A042-53A3D7985844> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x7fff90076000 -     0x7fff9008afff  com.apple.speech.synthesis.framework (4.1.12 - 4.1.12) <94EDF2AB-809C-3D15-BED5-7AD45B2A7C16> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x7fff9008b000 -     0x7fff900a5fff  com.apple.CoreMediaAuthoring (2.1 - 914) <CFA664F9-D5A7-3281-A12F-3ED8A98FD8C1> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaAuthoring.framework/Versions/A/CoreMediaAuthoring
0x7fff90134000 -     0x7fff90177ff7  com.apple.bom (12.0 - 192) <0BF1F2D2-3648-36B7-BE4B-551A0173209B> /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
0x7fff90178000 -     0x7fff90178fff  com.apple.ApplicationServices (45 - 45) <A3ABF20B-ED3A-32B5-830E-B37831A45A80> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x7fff90179000 -     0x7fff9020dff7  com.apple.CorePDF (2.2 - 2.2) <F17D7D37-4190-38E2-9F43-DD4F87792390> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
0x7fff90291000 -     0x7fff90293ff7  libunc.dylib (25) <92805328-CD36-34FF-9436-571AB0485072> /usr/lib/system/libunc.dylib
0x7fff90294000 -     0x7fff90565ff7  com.apple.security (7.0 - 55179.13) <F428E306-C407-3B55-BA82-E58755E8A76F> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x7fff90566000 -     0x7fff90566fff  libkeymgr.dylib (25) <CC9E3394-BE16-397F-926B-E579B60EE429> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
0x7fff90567000 -     0x7fff906d8ff7  com.apple.QTKit (7.7.1 - 2599.41) <A645347D-3EEC-34A7-8051-A57AC60151EF> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
0x7fff906d9000 -     0x7fff906ddfff  com.apple.IOSurface (86.0.4 - 86.0.4) <26F01CD4-B76B-37A3-989D-66E8140542B3> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x7fff906de000 -     0x7fff90733ff7  libTIFF.dylib (851) <7706BB07-E7E8-38BE-A5F0-D8B63E3B9283> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x7fff90734000 -     0x7fff90739fff  libcompiler_rt.dylib (30) <08F8731D-5961-39F1-AD00-4590321D24A9> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
0x7fff9073a000 -     0x7fff90764ff7  com.apple.CoreVideo (1.8 - 99.4) <E5082966-6D81-3973-A05A-38AA5B85F886> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x7fff90780000 -     0x7fff907d6fff  com.apple.HIServices (1.20 - 417) <A1129272-FEC8-350B-BA26-5A97F23C413D> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x7fff907d7000 -     0x7fff908d9fff  libJP2.dylib (851) <26FFBDBF-9CCE-33D7-A45B-0A31C98DA37E> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
0x7fff90915000 -     0x7fff90934ff7  libresolv.9.dylib (51) <0882DC2D-A892-31FF-AD8C-0BB518C48B23> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x7fff9098c000 -     0x7fff90da9fff  FaceCoreLight (2.4.1) <A34C9575-C4C1-31B1-809B-7751070B4E8B> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCoreLight.framework/Versions/A/FaceCoreLight
0x7fff90daa000 -     0x7fff90daffff  com.apple.OpenDirectory (10.8 - 151.10) <CF44120B-9B01-32DD-852E-C9C0E1243FC0> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
0x7fff90f07000 -     0x7fff90f24ff7  com.apple.openscripting (1.3.6 - 148.3) <C008F56A-1E01-3D4C-A9AF-97799D0FAE69> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x7fff91aa0000 -     0x7fff91ba2fff  libcrypto.0.9.8.dylib (47.2) <CF3BAB7E-4972-39FD-AF92-28ACAFF0873E> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
0x7fff91ba3000 -     0x7fff92113ff7  com.apple.CoreAUC (6.22.03 - 6.22.03) <A77BC97A-B695-3F7E-8696-5B2357C2726B> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC
0x7fff92114000 -     0x7fff92212fff  com.apple.QuickLookUIFramework (4.0 - 555.5) <EE02B332-20F3-3226-A022-D71B808E1CC4> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
0x7fff92213000 -     0x7fff9225efff  com.apple.CoreMedia (1.0 - 926.106) <64467905-48DC-37F9-9F32-186768CF2640> /System/Library/Frameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
0x7fff92296000 -     0x7fff926d2fff  com.apple.VideoToolbox (1.0 - 926.106) <B1185D9D-02AC-3D27-B894-21B1179F2AEF> /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
0x7fff92716000 -     0x7fff9271cff7  libunwind.dylib (35.1) <21703D36-2DAB-3D8B-8442-EAAB23C060D3> /usr/lib/system/libunwind.dylib
0x7fff9271d000 -     0x7fff927c3ff7  com.apple.CoreServices.OSServices (557.6 - 557.6) <1BDB5456-0CE9-301C-99C1-8EFD0D2BFCCD> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x7fff927c4000 -     0x7fff927c5ff7  libremovefile.dylib (23.2) <6763BC8E-18B8-3AD9-8FFA-B43713A7264F> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
0x7fff9287f000 -     0x7fff928ffff7  com.apple.ApplicationServices.ATS (332 - 341.1) <BD83B039-AB25-3E3E-9975-A67DAE66988B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x7fff92e08000 -     0x7fff92e86ff7  com.apple.securityfoundation (6.0 - 55115.4) <C5461971-E455-31A6-99B8-AF80C4BC26DD> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x7fff92ebc000 -     0x7fff92ec8fff  com.apple.CoreBluetooth (100.9 - 1) <94C4EAB8-20E6-3892-BD9E-27952318CF32> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth
0x7fff92f42000 -     0x7fff931ddff7  com.apple.JavaScriptCore (8536 - 8536.30) <FE3C5ADD-43D3-33C9-9150-8DCEFDA218E2> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
0x7fff931de000 -     0x7fff93369fff  com.apple.WebKit (8536 - 8536.30.1) <56B86FA1-ED74-3001-8942-1CA2281540EC> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
0x7fff933c2000 -     0x7fff933c3fff  libScreenReader.dylib (264.6) <299274C2-0030-3FDC-8C8F-2933095CD02B> /usr/lib/libScreenReader.dylib
0x7fff933c4000 -     0x7fff93408fff  libcups.2.dylib (327.7) <9F35B58A-F47E-348A-8E09-E235FA4B9270> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x7fff93409000 -     0x7fff9342bff7  com.apple.Kerberos (2.0 - 1) <C49B8820-34ED-39D7-A407-A3E854153556> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x7fff9342c000 -     0x7fff9342cfff  com.apple.CoreServices (57 - 57) <9DD44CB0-C644-35C3-8F57-0B41B3EC147D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x7fff9342d000 -     0x7fff93434fff  libGFXShared.dylib (8.10.1) <B4AB9480-2CDB-34F8-8D6F-F5A2CFC221B0> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x7fff93435000 -     0x7fff9343bfff  com.apple.DiskArbitration (2.5.2 - 2.5.2) <C713A35A-360E-36CE-AC0A-25C86A3F50CA> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x7fff935ee000 -     0x7fff938a5ff7  com.apple.MediaToolbox (1.0 - 926.106) <57043584-98E7-375A-89AE-F46480AA5D97> /System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
0x7fff938a6000 -     0x7fff938aaff7  com.apple.CommonPanels (1.2.5 - 94) <AAC003DE-2D6E-38B7-B66B-1F3DA91E7245> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x7fff938ab000 -     0x7fff93b5afff  com.apple.imageKit (2.2 - 673) <5F0504DA-7CE9-3D97-B2B5-3C5839AEBF1F> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
0x7fff93b60000 -     0x7fff93f57fff  libLAPACK.dylib (1073.4) <D632EC8B-2BA0-3853-800A-20DA00A1091C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x7fff93f70000 -     0x7fff93fa6fff  com.apple.DebugSymbols (98 - 98) <14E788B1-4EB2-3FD7-934B-849534DFC198> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
0x7fff93fab000 -     0x7fff940a8fff  libsqlite3.dylib (138.1) <ADE9CB98-D77D-300C-A32A-556B7440769F> /usr/lib/libsqlite3.dylib
0x7fff940a9000 -     0x7fff940bbff7  libz.1.dylib (43) <2A1551E8-A272-3DE5-B692-955974FE1416> /usr/lib/libz.1.dylib
0x7fff940bc000 -     0x7fff940d3fff  libGL.dylib (8.10.1) <F8BABA3C-7810-3A65-83FC-61945AA50E90> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x7fff940d4000 -     0x7fff94156ff7  com.apple.Heimdal (3.0 - 2.0) <ACF0C667-5ACC-382A-A998-61E85386C814> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
0x7fff94157000 -     0x7fff94159ff7  com.apple.print.framework.Print (8.0 - 258) <34666CC2-B86D-3313-B3B6-A9977AD593DA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x7fff9415a000 -     0x7fff9415affd  com.apple.audio.units.AudioUnit (1.9.2 - 1.9.2) <6D314680-7409-3BC7-A807-36341411AF9A> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x7fff9415b000 -     0x7fff94168fff  libbz2.1.0.dylib (29) <CE9785E8-B535-3504-B392-82F0064D9AF2> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
0x7fff94169000 -     0x7fff9417eff7  libdispatch.dylib (228.23) <D26996BF-FC57-39EB-8829-F63585561E09> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
0x7fff941cd000 -     0x7fff94235fff  libvDSP.dylib (380.10) <3CA154A3-1BE5-3CF4-BE48-F0A719A963BB> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x7fff94252000 -     0x7fff94256ff7  com.apple.TCC (1.0 - 1) <F2F3B753-FC73-3543-8BBE-859FDBB4D6A6> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
0x7fff94257000 -     0x7fff94272ff7  libsystem_kernel.dylib (2050.48.11) <3323E9AD-2317-3C7A-AB7F-1C81F5E148B7> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
0x7fff94273000 -     0x7fff9437efff  libFontParser.dylib (84.6) <96C42E49-79A6-3475-B5E4-6A782599A6DA> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
0x7fff94384000 -     0x7fff9450afff  libBLAS.dylib (1073.4) <C102C0F6-8CB6-3B49-BA6B-2EB61F0B2784> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x7fff9450b000 -     0x7fff94766ff7  com.apple.QuartzComposer (5.1 - 287.1) <D1DD68D1-05D5-3037-ABB6-BF6EB183C155> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
0x7fff94767000 -     0x7fff94775fff  com.apple.Librarian (1.1 - 1) <5AC28666-7642-395F-A923-C6F8A274BBBD> /System/Library/PrivateFrameworks/Librarian.framework/Versions/A/Librarian
0x7fff94776000 -     0x7fff948c8fff  com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.9.2 - 1.9.2) <DC5F3D1B-036A-37DE-BC24-7636DC95EA1C> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x7fff948c9000 -     0x7fff948c9fff  com.apple.Cocoa (6.7 - 19) <1F77945C-F37A-3171-B22E-F7AB0FCBB4D4> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x7fff94910000 -     0x7fff9495cff7  libauto.dylib (185.4) <AD5A4CE7-CB53-313C-9FAE-673303CC2D35> /usr/lib/libauto.dylib
0x7fff9495d000 -     0x7fff9495dfff  com.apple.vecLib (3.8 - vecLib 3.8) <6CBBFDC4-415C-3910-9558-B67176447789> /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x7fff949cf000 -     0x7fff949d8ff7  com.apple.CommerceCore (1.0 - 26.2) <AF35874A-6FA7-328E-BE30-8BBEF0B741A8> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore
0x7fff94a23000 -     0x7fff94a7dff7  com.apple.opencl (2.2.19 - 2.2.19) <3C7DFB2C-B3F9-3447-A1FC-EAAA42181A6E> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
0x7fff94a7e000 -     0x7fff95a3dff7  com.apple.WebCore (8536 - 8536.30.2) <3FF4783B-EF75-34F5-995C-316557148A18> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
0x7fff95abb000 -     0x7fff95abcff7  libdnsinfo.dylib (453.19) <14202FFB-C3CA-3FCC-94B0-14611BF8692D> /usr/lib/system/libdnsinfo.dylib
0x7fff95abd000 -     0x7fff95b5bff7  com.apple.ink.framework (10.8.2 - 150) <84B9825C-3822-375F-BE58-A753444FBDE2> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x7fff95b5c000 -     0x7fff95b68fff  com.apple.CrashReporterSupport (10.8.3 - 418) <DE6AFE16-D97E-399D-82ED-3522C773C36E> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
0x7fff95b73000 -     0x7fff95b9aff7  com.apple.PerformanceAnalysis (1.16 - 16) <E4888388-F41B-313E-9CBB-5807D077BDA9> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
0x7fff95b9b000 -     0x7fff967c8fff  com.apple.AppKit (6.8 - 1187.39) <199962F0-B06B-3666-8FD5-5C90374BA16A> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x7fff967c9000 -     0x7fff967e0fff  com.apple.GenerationalStorage (1.1 - 132.3) <FD4A84B3-13A8-3C60-A59E-25A361447A17> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
0x7fff967e1000 -     0x7fff968deff7  libxml2.2.dylib (22.3) <47B09CB2-C636-3024-8B55-6040F7829B4C> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x7fff96935000 -     0x7fff9698cff7  com.apple.AppleVAFramework (5.0.19 - 5.0.19) <541A7DBE-F8E4-3023-A3C0-8D5A2A550CFB> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
0x7fff9698d000 -     0x7fff969adfff  libPng.dylib (851) <3466F35C-EC1A-3D1A-80DC-175857FA19D5> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x7fff969d8000 -     0x7fff96cefff7  com.apple.CoreServices.CarbonCore (1037.6 - 1037.6) <1E567A52-677F-3168-979F-5FBB0818D52B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x7fff96cf0000 -     0x7fff96d3aff7  libGLU.dylib (8.10.1) <6699DEA6-9EEB-3B84-A57F-B25AE44EC584> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x7fff96d3b000 -     0x7fff96d3cff7  libsystem_sandbox.dylib (220.3) <B739DA63-B675-387A-AD84-412A651143C0> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
0x7fff96d4d000 -     0x7fff96dcefff  com.apple.Metadata (10.7.0 - 707.12) <69E3EEF7-8B7B-3652-8320-B8E885370E56> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x7fff96dcf000 -     0x7fff96de5fff  com.apple.MultitouchSupport.framework (237.4 - 237.4) <0F7FEE29-161B-3D8E-BE91-308CBD354461> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
0x7fff96eb3000 -     0x7fff96fd3fff  com.apple.desktopservices (1.7.4 - 1.7.4) <ED3DA8C0-160F-3CDC-B537-BF2E766AB7C1> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x7fff96fd4000 -     0x7fff9716ffef  com.apple.vImage (6.0 - 6.0) <FAE13169-295A-33A5-8E6B-7C2CC1407FA7> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x7fff97193000 -     0x7fff9719afff  libcopyfile.dylib (89) <876573D0-E907-3566-A108-577EAD1B6182> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
0x7fff9729e000 -     0x7fff972a9ff7  com.apple.aps.framework (3.0 - 3.0) <DEF85257-2D1C-3524-88F8-CF70980726AE> /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/Versions/A/ApplePushService
0x7fff9733a000 -     0x7fff97453fff  com.apple.ImageIO.framework (3.2.2 - 851) <6552C673-9F29-3B31-A12E-C4391A950965> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x7fff97454000 -     0x7fff97505fff  com.apple.LaunchServices (539.9 - 539.9) <07FC6766-778E-3479-8F28-D2C9917E1DD1> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x7fff97506000 -     0x7fff97e96627  com.apple.CoreGraphics (1.600.0 - 333.1) <C085C074-7260-3C3D-90C6-A65D3CB2BD41> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x7fff97e98000 -     0x7fff97e99fff  libsystem_blocks.dylib (59) <D92DCBC3-541C-37BD-AADE-ACC75A0C59C8> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
0x7fff97e9a000 -     0x7fff97efdfff  com.apple.audio.CoreAudio (4.1.2 - 4.1.2) <FEAB83AB-1DE5-3813-BA48-7A7F2374CCF0> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x7fff97efe000 -     0x7fff97f05fff  com.apple.NetFS (5.0 - 4.0) <82E24B9A-7742-3DA3-9E99-ED267D98C05E> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
0x7fff97f58000 -     0x7fff97ff2fff  libvMisc.dylib (380.10) <A7F12764-A94C-36EB-88E0-F826F5AF55B4> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x7fff97ff3000 -     0x7fff9804fff7  com.apple.Symbolication (1.3 - 93) <F2C7E0B6-B241-3020-B30A-0636D0FA3378> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
0x7fff98050000 -     0x7fff980ddff7  com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) <C7F43889-F8BF-3CB9-AD66-11AEFCBCEDE7> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
External Modification Summary:
Calls made by other processes targeting this process:
task_for_pid: 2
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by all processes on this machine:
task_for_pid: 2179
thread_create: 0
thread_set_state: 0
VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=239.2M resident=149.1M(62%) swapped_out_or_unallocated=90.1M(38%)
Writable regions: Total=46.3M written=14.5M(31%) resident=16.1M(35%) swapped_out=0K(0%) unallocated=30.2M(65%)
REGION TYPE                      VIRTUAL
===========                      =======
CG shared images                     96K
CoreServices                       3216K
MALLOC                             29.6M
MALLOC guard page                    48K
Memory tag=242                       12K
Memory tag=243                        4K
STACK GUARD                        56.0M
Stack                              10.5M
VM_ALLOCATE                          28K
__DATA                             25.6M
__IMAGE                             528K
__LINKEDIT                         54.4M
__TEXT                            184.8M
__UNICODE                           544K
mapped file                        34.1M
shared memory                       308K
===========                      =======
TOTAL                             399.7M
Model: MacBookPro7,1, BootROM MBP71.0039.B0E, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz, 8 GB, SMC 1.62f7
Graphics: NVIDIA GeForce 320M, NVIDIA GeForce 320M, PCI, 256 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x0198, 0x393930353432382D3030352E4130304C4620
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x0198, 0x393930353432382D3030352E4130304C4620
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x8D), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.17)
Bluetooth: Version 4.1.7f2 12718, 3 service, 21 devices, 3 incoming serial ports
Network Service: AirPort, AirPort, en1
Serial ATA Device: ST9640320AS, 640,14 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R   UJ-898
USB Device: Internal Memory Card Reader, apple_vendor_id, 0x8403, 0x26100000 / 2
USB Device: Built-in iSight, apple_vendor_id, 0x8507, 0x24600000 / 2
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c  (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06600000 / 4
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8213, 0x06610000 / 5
USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0x06500000 / 3
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, apple_vendor_id, 0x0236, 0x06300000 / 2
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for members only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments